Week #11 Rockstar of EPNS v2 - Nominations

@cryptunezz

@akshayjain865

@PoshakDua

@shicryptoeth